Sme spoločnosť Kvety Kukučka, s. r. o., so sídlom Lietavská Svinná 23, Lietavská Svinná-Babkov 013 11, IČO: 52
543 986, DIČ: 2121076694, IČDPH: SK2121076694, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Žilina, oddiel Sro, vložka č. 72990/L, e-mail kvetykukucka@gmail.com, telefónne číslo 0950853563.

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.kvetykukucka.sk .

Pri poskytovaní našich služieb, predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame
niektoré osobné údaje.
Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

   1. Spracúvanie osobných údajov

    1. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára
    2. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu
    3. Newsletter (komerčná komunikácia)
   2. Kto sa k údajom dostane?

   3. Čo by ste ďalej mali vedieť

   4. Používanie súborov cookies

   5. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

    Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše
    osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať
    alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu
    spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných
    údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe
    oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

    Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému
    orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii www.dataprotection.gov.sk , alebo sa obrátiť na súd.

    Tieto zásady sú účinné od 01.05.2023.